Tanulásban Akadályozott Tanulók Általános Iskolája

Tanulásban akadályozott tanulók általános iskolája

 

A tagozaton végzett nevelő-oktató munkánkat a Nemzeti alaptanterv, az SNI irányelvek valamint az intézmény Pedagógiai Programjában foglalt tartalmak alapján végezzük. Helyi tanterveiket az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11.1. melléklete – “Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam)” alapján készítettük.

A tanulók sokoldalú fejlesztésének érdekében differenciáltan, egyénre szabottan alkalmazzuk a módszertani és tanulásszervezési eljárásokat, hangsúlyos a tevékenységközpontú ismeretelsajátítás, felhasználjuk az infokommunikációs eszközök adta lehetőségeket.

Az elemi tanulási folyamatok, az észlelés, a mozgás, a beszéd fejlesztése során figyelembe vesszük a fejlődési folyamat egyéni különbözőségeit és alkalmazkodunk az egyes gyermekek speciális nevelési-fejlesztési szükségleteihez. Kiemelt feladataink a kommunikáció fejlesztése, az egészséges életmódra és a környezetvédő magatartásra nevelés.

A tanulás iránti érdeklődés felkeltése a tanuláshoz, önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek kialakításával kezdődik. Ezt követi az olvasás és írás elsajátítása, a matematikai és természettudományos gondolkodás megalapozása, a későbbi évfolyamokon a tantárgyaknak megfelelő ismeretek elsajátítása. Figyelünk arra, hogy tanulóink megismerjék nemzeti értékeinket, hazánk nevezetességeit.

A nevelő-oktató tevékenység ellátása mellett változatos programokkal színesítjük az iskolai életet. A tanulók társadalmi integrációjának elősegítése érdekében rendezvényeinken lehetőség szerint meglátogatunk külső helyszíneket és részt veszünk városi rendezvényeken.

Az ünnepekre való érzelmi ráhangolódást irodalmi foglalkozások rendezésével segítjük elő. Osztályközösségeinkben a kialakult hagyományok ápolására is gondot fordítunk. (Születésnap, névnap, jeles ünnepek, stb…) Fontosnak tartjuk végzős tanulóink pályaismeretének fejlesztését, az érdeklődés és a képességek szerinti pályaválasztást, a továbbtanulás elősegítését. A törvényi előírásoknak megfelelően, 4 egyház képviselőjének jelenlétével zajlik az Etika/Hit- és erkölcstan tantárgy oktatása. Az úszás oktatását a fenntartó által kijelölt időben és módon végezzük.

Az osztályokban barátságos, derűs légkörben, gyermekközpontú szemlélettel segítjük elő a tanulók optimális fejlődését. Jó munkakapcsolatban dolgozunk együtt a nevelő-oktató tevékenység intézményen belüli résztvevőivel és a szülőkkel.

Az adott tanév feladatai az aktuális munkatervben találhatóak.