EGYMI

EGYMI

Az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény
utazó gyógypedagógusi hálózata

„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket nagy szeretettel”

Kalkuttai Szent Teréz

 

 

„A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.” (2011. évi CXC. törvény 47. §. (1)). A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

 

Az ellátás helyszíne

 • Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében a Nyíregyházi Tankerület területén lévő – a Nyíregyházi Tankerület által meghatározott – köznevelési intézmények

Az ellátás célcsoportja

A köznevelési intézményeibe járó sajátos nevelési igényű tanulók, akiknek ellátási jogosultságát a pedagógiai szakszolgálatok határozzák meg.

Az ellátottak köre

 • értelmi fogyatékos gyermek 
 • autizmussal élő gyermek
 • a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
  akadályozott tanulók (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás)
 • mutista gyermek
 • a befogadó intézménybe visszahelyezett SNI tanuló

 

Az utazó gyógypedagógusi hálózat személyi feltételei
A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus

Tárgyi feltételek

 • fejlesztőszoba, melyet a többségi intézmények biztosítanak
 • fejlesztő eszközök, melyek egy részét a többségi intézmények biztosítanak
 • fejlesztő eszközök, melyeket az EGYMI eszköztárából állítanak össze (A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékében mellékelve)

Az ellátás formája

 • egyéni foglalkozás
 • csoportos foglalkozás

Az ellátás időkerete

 • Heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően, a törvény (2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete) által meghatározott keretek között.
 • Minden tanév elején a gyermekkel foglalkozó szakemberek team megbeszélés keretében tájékoztatják a többségi intézmény vezetőjét a fejlesztésekről és egyeztetik órarendjüket.

Az ellátás tervezése

A pedagógiai szakszolgálatok szakértői véleményében meghatározott fejlesztési területek az iránymutatók a fejlesztési tervek elkészítésénél. 

Az utazó gyógypedagógus feladatai:

A tanulókkal való foglalkozás

 • a tanuló megfigyelése, speciális fejlesztő tevékenység a foglalkozásokon
 • a tanuló képességeinek megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása
 • a tanuló terhelhetőségének figyelembevétele
 • a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása
 • az ép vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztése
 • speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása
 • az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése
 • a tanuló haladásának figyelemmel kísérése

Többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás

 • javaslat további vizsgálatokra
 • a pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű tanuló fogadására
 • segítségnyújtás a szakértői vélemény és a diagnózis értelmezésében
 • javaslattétel a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására
 • segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában
 • tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről
 • segítségnyújtás a tanuló szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában
 • részvétel vesz a tanuló részeredményeinek értékelésében
 • módszertani segítségnyújtás
 • sikertelenségek, kudarcok és eredmények okainak feltárása
 • tanulási nehézségek kialakulását, tanulási zavarokat, magatartászavarokat megelőző
  pedagógiai eljárások megismertetése
 • igény esetén szakmai előadások tartása a többségi intézmények számára (pl: eszközbemutatók, könyvajánlások)

A szülőkkel való kapcsolattartás

 • tanácsadás
 • javaslat további vizsgálatokra
 • segítségnyújtás a szakvélemény és a diagnózis értelmezésében
 • tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről
 • rendszeres konzultáció a tanuló fejlődésével kapcsolatosan
 • javaslattétel az együttműködési módokra
 • javaslattétel a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására
 • megbeszélés az otthon végzendő gyakorlatokkal kapcsolatosan
 • segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában
 • tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről
 • a szülők felkészítése a sajátos nevelési igényű tanuló fogadására

Adminisztrációs feladatok

 • egyéni fejlesztési terv készítése
 • pedagógiai vélemény készítése a rehabilitációs bizottság vizsgálataihoz
 • félévi beszámoló és év végi beszámoló készítése
 • statisztika készítése
 • tanév végén lényegre törő tájékoztatás írása az ellátott tanuló fejlesztéséről, eredményekről, mely csatolandó a tanuló Egészségügyi és pedagógiai  célhabilitációs, rehabilitációs ellátás egyéni fejlődési lapjába

Szakmai felkészültség, kapcsolattartás

 • folyamatos önképzés
 • utazó gyógypedagógusi megbeszéléseken való aktív részvétel, tapasztalatcsere, módszertani megbeszélések
 • tanfolyamokon való részvétel
 • szakmai konferenciákon való részvétel
 • partnerlista összeállítása, ismerete
 • folyamatos kapcsolattartás, rendszeres team megbeszélések a gyermekkel foglalkozó más szakemberekkel (logopédus, pszichológus, terapeuta…)
 • kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgáltatásokkal
 • kapcsolattartás egészségügyi intézményekkel

Célunk

 • A sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének és társadalmi beilleszkedésének elősegítése.
 • Az integrált nevelés-oktatás szakmai támogatása.
 • Az együttnevelést támogató szolgáltatások beépítésének segítése az integrációval foglalkozó többségi általános iskolák pedagógiai gyakorlatába.
 • A többségi iskolák pedagógusainak szakmai támogatása.
 • A pedagógusok szemlélet- és attitűdformálásának segítése.
 • Folyamatos kapcsolat és együttműködés az integráló intézmény vezetésével, pedagógusaival és a szülőkkel.

 Feladataink:

 • A Nyíregyházi Tankerületből hozzánk tartozó intézmények és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számának és sérülésspecifikumának feltérképezése
 • A beérkező szakértői vélemények és a tanulók aktuális tanévre vonatkozó évfolyamának ismerete alapján a habilitációs-rehabilitációs ellátás megszervezése, óraszámok megállapítása, gyógypedagógusok kijelölése.
 • A habilitációs – rehabilitációs ellátás biztosítása.
 • Dokumentációk pontos és folyamatos vezetése.
 • A törvényi háttér ismerete, nyomon követése.
 • Team megbeszélések, szakmai tapasztalatcsere, módszertani megbeszélések biztosítása a munkaközösség tagjai és a SNI tanulókkal foglalkozó szakemberek számára.
 • Pedagógusok, szülők tájékoztatása az EGYMI eszköztárában található fejlesztő eszközökről. (A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékében mellékelve)
 • Visszajelzések alapján az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás minőségének javítása, az ellátás hatékonyabb megszervezése érdekében.

 

A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

Speciális taneszközök értelmi sérült tanulók számára:

 • nevelő-oktató munkát segítő eszközök jegyzéke

 

                                                                                              Darabán Hajnalka

                                                                                           intézményegység vezető