Középsúlyosan Értelmi Fogyatékos Tanulók Általános Iskolája

Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók általános iskolája

Kollégáink értelmileg akadályozott gyermekekkel foglalkoznak a beiskolázástól a 8. csoporttal bezárólag. Valamennyi osztályban az osztályvezetők, a nevelőtanárok, a gyógypedagógiai asszisztensek egy team-et alkotva törekszenek a gyermekek komplex fejlesztésére. 

Céljaink több irányúak – tanulóinkkal igyekszünk elsajátíttatni a tantárgyi követelményeket az egyéni különbségek figyelembe vételével. Oktató-nevelő munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezése, az integrálásra és tehetséggondozásra. A készségek, képességek fejlesztése, pozitív attitűdök kialakítása az eredményes tanításunk alapja. Hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociális hátrányok leküzdésére, a speciális nevelési szükséglet, különleges gondozási igények figyelembe vételével. Kiemelt feladatunk a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel való kompenzálása, az elmaradt készségek fejlesztése, a másodlagos problémák kezelése, a gyakorlati készségek és a tananyag speciális módszerek segítségével való tanítása. Gyengébb tanulóinknak habilitációs-rehabilitációs foglalkozást tartunk, így lemaradásuk csökkenthető. Tanulóink többsége iskolába kerülésük első napjától kollégiumban lakik. Így szükségük van az önállóság elsajátítására is; „életre nevelés”-re. Ez az önkiszolgálás tantárgy és a délutáni közös tevékenységek során valósul meg.

Tantárgyi értékelés során alapelvünk, hogy differenciált, egyénre szabott, ösztönző, fejlesztő hatású legyen.  Feleljen meg a tanuló értelmi képességeinek, életkorának, a tantárgyak jellegének, segítse a reális önértékelést, a tanuló önmagához mért fejlődését mutassa. Az értékelésbe a gyermek tanórai munkáját, aktivitását, együttműködési képességét is beszámítjuk.

Minden évben  a PAC 1 teszttel felmérjük tanulóinkat, így folyamatosan képet kaphatunk tanulóink fejlődéséről az egyes részterületeken. (Szocializáció, kognitív funkciók.) A tanév során  biztosítjuk a gyermekek testi-lelki-értelmi fejlődését a különböző kisebb versenyekkel együtt, melyek az egészségnevelést, környezeti nevelést, baleset megelőzést, esztétikai nevelést helyezik előtérbe. Mivel fontosnak tartjuk a formális, a nem formális és az informális úton, tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását ezért igyekszünk minél több iskolán kívüli helyszínt bevonni az oktatási folyamatba. Tanulóink rendszeresen részt vesznek a különféle iskolai és városi rendezvényeken, sportversenyeken, a Koncz Dezső Országos Versenyen.