Fejlesztő nevelés-oktatás

Fejlesztő nevelés-oktatás
Jogszabályi háttér:
•  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban Nkt.) 15. §(2):
Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, hogy tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt.
A fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában
a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban,
b) otthoni ellátás keretében,
c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.•     32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletA Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Ellátás helyszíne

 • A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő településeken
 • Otthoni ellátás szükség szerint

Ellátás célcsoportja

 • SNI súlyos és halmozottan fogyatékos tanköteles korú tanulók (6-16 éves). Tankötelezettsége meghosszabbítható (23 éves).

Szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.

Ellátás formája

 • Egyéni foglalkozás: a szakértői véleményben meghatározott heti / óra biztosítása.
 • Csoportos foglalkozás (3-5 gyerek): a szakértői véleményben meghatározott heti / óra biztosítása

A feladat megvalósításában és tevékenységben a szülő közreműködik.

A fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodó oktatási forma.

A fejlesztő nevelés-oktatás kiemelt feladatai és alapelvei:

 • A már kialakult szokások, jelzések, megszerzett képességek, készségek, tudásanyag feltérképezése, az iskolai életbe való beillesztése.
 • Az épen maradt funkciókra alapozva, a sérült funkciók fejlesztése egyéni fejlesztési tervek alapján.
 • Elemi szintű ismeretek elsajátíttatása szűkebb és tágabb környezetük jelenségeiről.
 • A tanulók kommunikációjának fejlesztése, állandó ösztönzés a számukra megfelelő és lehetséges kommunikációs forma alkalmazására, az önkifejezési módok tudatos alkalmazására, gyakorlására.
 • Mozgásállapotuk javítása, meglévő funkciók állandó fejlesztése, az önállóan kivitelezhető mozgások adta lehetőségek folyamatos alkalmazása, ill. az állapotromlás megakadályozása.
 • Szabadidős és játéktevékenységben való aktív részvétel elősegítése.
 • Szociális készségek, társas kapcsolatok, elemi magatartási formák megismertetése.
 • A tanulók szüleivel kialakított szoros kapcsolattartás, a gyermekek családi neveléséhez nyújtott pedagógiai segítése.
 • A normalizáció és a participáció elve
 • A komplexitás, a személyiségközpontúság, a szükségletorientáltság és a habilitáció elve
 • A kooperáció és a tudatosság elve
 • A differenciálás és az individualizáció elve

A fejlesztő nevelés- oktatás fejlesztési területei:

I. Kommunikáció

II. Mozgásnevelés

III. Az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése,

IV. Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés.

V. Érzelmi és szociális nevelés

VI. Önkiszolgálásra és egészséges életmódra

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának céljai:

 • A személyiség sokoldalú fejlesztése
 • Az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legnagyobb önállóság feltételeinek megteremtése
 • A gyerekek speciális szükségleteinek megfelelő fejlesztő nevelési-oktatási feltételek biztosítása
 • A tanulók szüleivel partneri kapcsolat kialakítása
 • Szakmai fejlődés, módszertani sokszínűség
 • Pontos adatszolgáltatás, naprakész dokumentációk készítése

 

Munkaközösség tagjai

Tanáraink:

 1. Bajusz Gábriel-gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 2. Budaházi Judit- oligofrénpedagógia- pszichopedagógia szakos gyógypedagógia tanár
 3. Horváthné Kaptur Éva- gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 4. Kapisinszkyné Papp Mária- oligofrénpedagógia- pszichopedagógia szakos gyógypedagógia tanár
 5. Markovicsné Ignácz Mariann- értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 6. Siktárné Aczél Zsuzsanna- oligofrénpedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógia tanár
 7. Szabolcsi Beáta- gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 8. Tóth Katalin- oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár
 9. Tóthné Sztankovics Tímea- gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány
 10. Veres Angéla- oligofrénpedagógia- pszichopedagógia szakos gyógypedagógia tanár