1 fő kollégiumi nevelőtanár

Nyíregyházi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1 fő kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkorának megfelelő szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 62.§-a írja elő. Az intézményben működő kollégiumban a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése helyi munkarend szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, /egyetem és kollégiumi nevelőtanár vagy gyógypedagógus vagy konduktor vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidő-szervező tanár vagy tanulási és pályatanácsadó tanár, tehetségfejlesztő tanár vagy hittanár-nevelő tanár vagy pedagógia szakos tanár és pedagógia szakos nevelő vagy tanár,
 •       cselekvőképesség
 •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás vagy büntető eljárás hatálya alatt
 •       SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás megléte, vagy orvosi szakvélemény alapján (egészségügyi indokból) a védőoltás felvétele alóli mentesülés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       kollégiumi nevelőtanár munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz
 •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány másolata a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (alkalmazás esetén kérjük az eredetit)
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Multné Dankó Ágnes intézményvezető nyújt, a 42/422-003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/153/HR/00379-7/20 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő kollégiumi nevelőtanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi központ igazgatója a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, postai úton, 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.